قلعه بادی کودک مدل ۴ قلعه متوسط
قلعه بادی کودک مدل 4 قلعه متوسط