سرسره سنجاب ایرانی پلی اتیلن
سرسره سنجاب ایرانی پلی اتیلن