مینی شوت دارت قطر ۱.۵ متر با پایه ثابت
مینی شوت دارت قطر 1.5 متر با پایه ثابت