مینی شوت دارت پایه قمقمه ای قطر ۱ متر
مینی شوت دارت پایه قمقمه ای قطر 1 متر